Integriteringspolicy

Hos oss på R & A Uppsala AB är din integritet viktig och vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har upprättat denna integritetspolicy så att du ska kunna ta del av hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver vilka Personuppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster samt för vilka ändamål dina personuppgifter behandlas.  

I denna Integritetspolicy innefattar termen “behandling” alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter inklusive insamling, hantering, lagring, spridning, framtagning, användning, överföring och radering eller förstöring av information. 

Med “Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses GDPR (EU:s allmänna dataskyddsförordning nr 2016/679). 

Med ”Personuppgifter” avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (“registrerad”).  

 1. Vem ansvarar för att samla in och behandla dina personuppgifter?

R & A Uppsala AB, org.nr 556864-3646 är den juridiska enheten som ansvarar för all insamling och behandling av dina personuppgifter i anslutning till de tjänster som tillhandahålls under varumärket R & A Uppsala AB.    

 1. Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vi strävar alltid efter att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål.  

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande syften: 

 1. Administrera förfrågningar, bokningar och motta betalning.
 2. Kommunicera med dig på ett personligt sätt eller informera dig om våra tjänster och kampanjer.
 3. Tillhandahålla kundservice, bland annat service relaterad till köp av tjänster, uppfylla garantiskyldigheter och för att hantera eventuella frågor eller klagomål.
 4. Samla in och analysera statistik via GA4 (Google Analytics 4)
 5. Efterleva våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller verkställa våra avtal.
 6. Marknadsföring
 7. På annat sätt som anges vid eller runt det tillfälle då information samlas in.
 1. Vilka personuppgifter behandlar vi? 

R & A Uppsala AB samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du skickar en förfrågan, köper våra tjänster och i samband med att vi marknadsför våra tjänster. 

 • Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, adress, e-maildress och telefonnummer.
 • IP-adress
 • Orderinformation såsom ordernummer, köpta tjänster, orderdatum och pris.
 • Betalningsuppgifter
 • Korrespondens, inspelade samtal och e-postmeddelanden vid kontakt med vår kundservice.
 1. Från vilka källor samlar vi in personuppgifter om dig som kund?

R & A Uppsala AB samlar in dina personuppgifter via vår hemsida eller när du på annat sätt har kontakt med R & A Uppsala AB och lämnar uppgifter om dig.  

Utöver de uppgifter som R & A Uppsala AB samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register, såsom adress- eller företagsinformationsregister.  

När du besöker vår webbplats kan vi samla in information via Google Analytics Universal samt GA4 baserat på hur du interagerar med vår webbplats eller från de enheter som du använder för att få tillgång till webbplatsen för att förbättra din upplevelse av besöket på webbplatsen och för att förstå hur våra tjänster används. Detta kan omfatta webbinloggningsinformation, klickdata (till exempel vilken sorts dator och webbläsare du använder, adressen till webbplatsen från vilken du länkas till vår webbplats), sidvisningar och IP-adresser. 

 1. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning nr 2016/679 (“GDPR”) ska all behandling av personuppgifter berättigas av en rättslig grund för behandling. Behandling av personuppgifter berättigas genom att: 

 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en avtalsförpliktelse med dig (t.ex. tillhandahålla våra tjänster och motta betalning);
 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa en relevant laglig skyldighet;
 • behandlingen ligger i våra berättigade kommersiella intressen med förbehåll för dina intressen och grundläggande rättigheter; eller
 • du har samtyckt till behandlingen.

När rätten till databehandling grundas på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därmed förhindra behandlingen. 

 1. Dina rättigheter 

R & A Uppsala AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta till, ta bort eller komplettera information som visar sig vara felaktig, ofullständig eller vilseledande. 

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs med intresseavvägning som rättslig grund. Om du motsätter dig sådan behandling fortsätter vi bara att behandla dina personuppgifter om det finns legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. 

Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss, se kontaktinformation nedan. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för sådana marknadsföringsändamål. 

Du har också rätt att begära: 

 1. Åtkomst till dina personuppgifter: Detta innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom skriftlig begäran, få en utskrift av vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen och information om vem vi har lämnat ut din information till.
 1. Korrigering av dina personuppgifter: Vi kommer att korrigera eventuell felaktig eller ofullständig information som vi har lagrat om dig så snart som möjligt på din begäran.
 • Radering av dina personuppgifter: Detta innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om det inte längre är nödvändigt att lagra dem för det ändamål de samlades in för. Denna rättighet begränsas dock av det faktum att det kan finnas rättsliga krav som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter, till exempel redovisnings- och skatteregler. I så fall kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för andra ändamål än att följa tillämplig lagstiftning.
 1. Begränsning av databehandling: Detta innebär att dina personuppgifter endast får användas för specifika ändamål som du har godkänt. Du kan till exempel begära en begränsning när du anser att din information är felaktig och du har begärt en korrigering enligt denna integritetspolicy. Under tiden som uppgifternas riktighet undersöks kommer behandlingen att vara begränsad.
 • Dataportabilitet: Detta innebär att du har rätt att, under vissa förhållanden, extrahera och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
 1. Säkerhet och informationsöverföring

Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska kunna komma åt dem.  

Vi åtar oss att utveckla, implementera och upprätthålla ett rimligt program för informationssäkerhet, men inget sådant program är perfekt. Med andra ord kan inte alla risker elimineras helt. Datasäkerhetsincidenter och brott kan uppstå på grund av sårbarhet, brottsligt utnyttjande eller andra faktorer som inte rimligen kan förhindras.  

                      7.1 Kameraövervakning & säkerhet

 • Ändamål: R & A UPPSALA AB (INTERPOOL) använder övervakningskameror med ändamålet att förebygga och försvåra brottsliga gärningar inom och utanför våra byggnader, skydda besökare och personal samt vår egendom från brott och olyckor. Även att på begäran kunna lämna information till myndigheter för att utreda misstänkta brott.
 • Rättslig grund: Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter från kameraövervakningen är intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.
 • Behandlingar som utförs: Inspelning av rörliga bilder från fasta kameror.
 • Kategorier av personuppgifter: Inspelat material från rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål.
 • Lagringsperiod: Materialet sparas normalt maximalt 30 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.
 • Hantering av uppgifter: Uppgifterna hanteras endast av en grupp behöriga anställda hos R & A UPPSALA AB (INTERPOOL). De hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott.
 • Skydd av uppgifter: Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer. Materialet sprids inte vidare annat än undantagsvis till anställda i rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda misstänkta brott.
 • Enskildas rättigheter: R & A UPPSALA AB (INTEROOL)informerar om inspelningen med övervakningskameror genom skyltning i anslutning till de kameraövervakade byggnaderna. Skyltningen kompletteras med möjlighet för ytterligare information på R & A UPPSALA AB (INTERPOOL)s hemsida, där även denna policy publiceras. Den som kan antas finnas inspelad med övervakningskamera har rätt att begära följande:

  1. Bekräftelse på om hon eller han förekommer på film.
  2. Information om ändamålet med kamerabevakningen.
  3. Information om lagringstiden.
  4. Begäran om att rätta eller radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
  5. Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
  6. Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv. 

Begäran enligt ovan som inkommer till personuppgiftsansvarig vid R & A UPPSALA AB (INTEROOL)kommer att behandlas och besvaras skyndsamt.

 1. Överföring av personuppgifter till tredje part 

R & A Uppsala AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag, till exempel via vår bokningsfunktion, för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till R & A Uppsala AB, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund. 

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.  

Våra personuppgiftsbiträden hjälper oss med: 

 • IT-tjänster
 • Bokföring
 • Bokning
 • Datalagring
 • Marknadsföring

När vi använder oss av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Personuppgiftsbiträdesavtalen anger att leverantören (personuppgiftsbiträdet) endast får behandla personuppgifter för de ändamål som vi bestämmer och enligt särskilda instruktioner från oss. Våra leverantörer får alltså inte göra någonting med dina personuppgifter som vi inte uttryckligen instruerat dem att göra. 

 1. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

R & A Uppsala AB kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Information om köp behandlas till dess att tjänsten är utförd och för en tid om 36 månader därefter. 

Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga. 

 1. Policyförändringar 

Det är möjligt att vi då och då ändrar på denna integritetspolicy. Aktuell policy finns alltid på vår hemsida och vi uppmuntrar dig att se över denna policy regelbundet. Denna policy ändrades senast den 18 sep 2023. 

 1. Kontakta oss

För att utöva några av dina rättigheter som beskrivs ovan eller om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss: 

Telefonnummer: 018-512 712

E-mail: infouppsala@interpool.se

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige. 

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du nedan: 

Telefonnummer: 08-657 61 00  
E-mail: imy@imy.se